Termékek Menü

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatkezelő

Webáruház üzemeltetője, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

     Cég neve: FerTronic Kft.

     Szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Szilvádi u. 68.

     Cégjegyzékszám: 19-09-506885

     Adószám: 13009119-2-19

     Elérhetőség: gyogylabbeli (at) fertronic.hu

     Telefon: +36 88 794-344

     Ügyfélszolgálat: H-P: 9:00-18:00

     Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97788/2016

 

2. Adatkezelés célja

A FerTronic Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.

A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció, kellék-, jogszavatossági igények, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat a megadástól számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az Adatkezelő termékeiről, az újdonságokról és vásárlási kedvezményekről direkt marketing leveleket, azaz online hírleveleket küld azon érintettek részére, akik a hírlevelek küldéséhez kifejezetten hozzájárultak. Az Adatkezelő a hírlevelek küldése érdekében a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, az érintett törlésre irányuló kérelme beérkezéséig kezeli. Az érintett a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a(z) leiratkozas@fertronic.hu email címre küldött email útján, illetve a Weboldalon vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva.

 

3. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A 4. pontban meghatározott bizonyos adatok hiánya a megrendelés teljesítését kizárja.

Az adatok megadásával és a megrendelés leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Hírlevelek küldése esetén az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a „hírlevelek küldéséhez hozzájárulok” jelölőnégyzet bepipálásával ad meg.

 

4. Kezelt személyes adatok

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és vásárlók.

A kezelt adatok köre (ezen adatok megadása nélkül a megrendelés nem teljesíthető): a leadott megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok: Teljes név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, Lábbeli mérete; regisztrált felhasználó esetén: Regisztrációkor megadott felhasználó név.

A megrendelés teljesítéséhez nem szükségszerű, de az érintett által önkéntesen megadható adatok: Neme és Életkor, amely személyes adatokat az Adatkezelő statisztikai célra használ fel a Weboldal látogatottságának és az azon vásárlók mérésére.

Az Adatkezelő személyre szabott hírleveleket kíván küldeni, amelyekhez szükséges az érintett fentiekben meghatározott személyes adatai közül az érintett e-mail címének, nemének és születési dátumának megadása. Amennyiben az érintett valamely személyes adatát nem adja meg, az kizárhatja a személyre szabott hírlevelek küldését, de – hozzájárulás esetén – nem zárja ki hírlevelek küldését.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal!

 

5. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett által leadott megrendelések teljesítése érdekében, így többek között a megrendelt áruk szállítására, fizetésre az alábbi adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

1) Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

cím: H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

 

2) Név: Magyar Posta Zrt.

cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

központi telefonszám: 06-40-46-46-46

adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/static/internet/download/AKL_01_Belso_Adatvedelmi_Szabalyzat_20151012.pdf

 

3) Név: OTB Bank Zrt.

cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

központi telefonszám: (06 1) 473-5000, fax: (06 1) 473-5955

adatvédelmi tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

Az Adatkezelő nem kezel bankkártya adatokat.

Hírlevelek küldéséhez az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja a személyes adatokat.

 

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

A Webshop használata, illetve a hírlevélre való feliratkozás során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja a Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) dedikált szerverein. Shoprenter.hu Kft. adatvédelmi nyilatkozata a következő címről tölthető le: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

A ShopRenter.hu Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint az Integrity Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

A ShopRenter.hu Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A ShopRenter.hu Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A ShopRenter.hu Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A ShopRenter.hu Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

7. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett személyesen (az Adatkezelő Rákóczi u. 7 (BioSarok Gyógyövénybolt) telephelyén, nyitvatartási időben: munkanapokon H-P: 9:00-18:30 között), telefonon (telefonszám: +36 88 794-344) vagy e-mailben (e-mail: gyogylabbeli (at) fertronic.hu) bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az Adatkezelőnél a következőket:

 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 - személyes adatainak helyesbítését,

 - jogszabályban meghatározott kivételekkel,

 - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Az Adatkezelő a tájékoztatást az Info törvényben tételesen meghatározott esetekben jogosult megtagadni.

A tájékoztatás megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelő a hírlevelek küldésére irányuló adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. NAIH nyilvántartási szám: NAIH-97788/2016

 

Egyoldalú módosíthatóság

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Adatvédelmi tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018.05.25-tól.